Vol 23, No 1 (2017)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Patrick Ngai, Tung-Yueh Lin, Yu-Sung Wu, Chien-Hua Lee
PDF
6-16
林仲儀 , 邱敬翔 , 黃俊穎
PDF
17-40
Te-Yu Liu, Po-Ching Lin
PDF
41-60
Shih-Jen Chen, Shao-Wei Lan, Chuan-Yen Fan
PDF
61-73